Pergamins

• Estat dels documents

L’any 2004 es va iniciar la recopilació, recuperació i restauració del fons de pergamins de l’Arxiu Municipal de Cubells. Aquest fons estava, en general, molt malmès per causa de la humitat i l’acció d’insectes i rosegadors. També la qualitat del tractament rebut en la seva elaboració i l’animal de procedència havien influït negativament en la conservació d’alguns d’aquests pergamins. Entre els anys 2004 i 2008 es va procedir a la restauració d’aquesta documentació que consistí en la neteja seca, neteja humida, desinfecció, rehidratació, aplanament, assecat i encapsulació en camises de material neutre. Es va procedir també a la restitució d’alguns documents de grans dimensions, compostos per diversos pergamins cosits que havien perdut les lligadures i que es trobaven dispersos.
Un cop restaurada la documentació es van digitalitzar la totalitat dels pergamins. Aquesta digitalització es va realitzar per raons de conservació dels originals i també per tal de facilitar l’accés al fons als membres de la comunitat científica, així com al públic en general.

• Abast i contingut

Els termes ad quem i ad quo d’aquesta documentació se situen entre el 16 de gener de l’any 1332, data del document més antic i el 12 de desembre de 1534, per al darrer pergamí conservat. La distribució cronològica d’aquests documents és força irregular: 55 pergamins pertanyen al segle XIV, 63 al segle XV i 14 al segle XVI.
El fons de pergamins de l’Arxiu Històric Municipal de Cubells no presenta una gran diversitat de tipologies documentals. Tot i això predominen els documents de caire econòmic. Es tracta, sobretot, de documents relacionats amb l’endeutament municipal -una constant per aquest període cronològic- i que mostra les grans dificultats financeres que es visqueren al llarg dels dos darrers segles medievals a tot el Principat. Bàsicament dins aquest grup es conserven, entre d’altres tipologies, creacions i vendes de censals morts i vendes posteriors dels mateixos, així com les àpoques corresponents al pagament anual de les pensions. Aquests documents eren molt importants, raó per la qual eren curosament conservats pel municipi, per tal de poder demostrar els pagaments de les rendes que efectuava anualment la comunitat. Així mateix s’haurien de contemplar aquí les àpoques de lluïció que demostrarien que, de vegades, aconseguien redimir els préstecs que havien contret.
Menys significatius en nombre, però d’una relativa importància política, és un petit grup de documents relacionats, per una part, amb les difícils relacions entre Pere el Cerimoniós i el seu germanastre l’infant Ferran d’Aragó, senyor del Marquesat i, per altra part, amb les dificultats econòmiques de l’infant Martí en relació al conflicte sicilià. Igualment, s’hauria de considerar dins d’aquest grup el trasllat dels capítols matrimonials pactats entre l’infant Ferran d’Aragó i la infanta Maria de Portugal.

Les difícils condicions de pagaments de pensions, imposades pels creditors, combinades amb les no menys dificultoses condicions de vida dels veïns de Cubells comportaren, sovint, problemes de morositat i enfrontaments entre les dues parts així com també amb alguns dels senyors del Marquesat, principalment amb la ciutat de Lleida i amb Lluís de Coscó. Això donà lloc a un grup de documents que reflecteixen molt bé aquestes situacions, entre els quals cal destacar els requeriments pels quals s’instigava per escrit, i amb intervenció d’un notari, a diferents persones per tal que procedissin a l’execució d’una acció determinada. Les diferents sentències que resolien aquests conflictes, les apel·lacions contra aquelles que es consideraven injustes o les avinences o acords com a resultat de les resolucions de problemes. També es conserven alguns documents de nomenament de síndics i procuradors per actuar en aquests casos representant a la comunitat.

Hi ha també un petit grup de documents que procedeixen de la vinculació del Marquesat a la Corona, en determinats moments, i també algun text sobre gestió i funcionament ordinari del territori, com nomenaments, guiatges, privilegis i llicències. El document més antic correspon a un guiatge de mercat concedit per la reina Leonor, com a tutora de l’infant Ferran durant la seva minoria d’edat. Com la majoria de municipis catalans, Cubells celebrava un mercat setmanal i, en conseqüència, es beneficiava de la protecció que els seus senyors oferien a qui hi acudia per vendre o comprar, encara que no tenim constància des de quin moment Cubells va gaudir d’aquesta concessió.

La llengua emprada en la quasi totalitat dels documents és el llatí excepció feta d’algun document que presenta fragments en català en general transcripció de diàlegs o paràgrafs procedents d’altres documents. Cal ressenyar un cas realment excepcional: el d’un document escrit gairebé tot en llatí però que inclou uns paràgrafs en llengua portuguesa medieval. Es tracta del trasllat dels capítols matrimonials de l’infant Ferran i la infanta Maria de Portugal, datat el 3 de febrer de 1354.