Llibres de l’Estima

A l’Arxiu Municipal de Cubells es conserven deu llibres d’Estimes. La seva àmplia cronologia s’allarga des de les darreries del segle XV fins l’any 1806. El fet de ser una font seriada amb tant àmplia cronologia, de la que es conserven diversos llibres, fa que sigui d’un valor inestimable per a la realització d’estudis seqüencials tant econòmics, socials, demogràfics, com sobre la cultura material al llarg de diversos segles.

A partir del moment en què els monarques, mitjançant autoritzacions especials, van autoritzar els municipis a establir tributs directes entre els seus habitants, es començà a organitzar la manera d’establir la riquesa individual dels contribuents, de manera que es pogués distribuir proporcionalment el pagament “per sou i per lliura” tal i com manaven els privilegis reials. Aquesta estimació de la riquesa individual de cada veí es registrava en uns llibres, que a d’altres llocs de Catalunya s’anomenaven manifests o vàlues, a Cubells, es deien Llibres de l’Estima. En aquesta mena de llibres s’anotava, per manament de les autoritats municipals i sota el seu control, la riquesa moble i immoble de cada veí, així com el seu valor estimat. D’aquesta estimació prové el nom d’aquests registres. La finalitat de la confecció d’aquesta documentació era la de servir com a base per tal de poder calcular l’import de la major part dels impostos directes municipals. A parer de M. Turull i J. Morelló, l’elaboració de les estimes en els segles medievals no responia a cap normativa general ni, tampoc, emanava del poder reial ni de les corts. Ben al contrari, era el resultat de l’autonomia urbana i del particularisme jurídic medieval.

Aquesta seria la raó que explicaria que, en cada ocasió, les estimes es redactessin de manera diferent. En aquests llibres es consignen els béns mobles i immobles, siti, de tots els habitants del poble. Ara bé, en el cas de Cubells els béns mobles no hi consten. Això implica que no hi apareguin ni els ramats, ni les eines agrícoles o professionals, ni el numerari, ni el parament de la llar, ni tampoc les rendes o les inversions, entre moltes altres possibilitats. L’estima dels béns mobles es feia en llibres a part que en el cas de Cubells, no s’han conservat. De fet la major part d’aquests llibres porten per títol Estima del siti de Cubells, indicant d’aquesta manera que es consignen únicament els béns immobles, cases, terres, horts, vinyes, cups o sitges.